GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Onag Yapı Veri Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması


Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
Şirketimiz ile kişisel verilerini paylaşan bireylerin tüm verileri mevcut teknolojinin sağladığı en iyi olanaklar ile korunacaktır.


1. Hangi verilerinizi işliyoruz?

Ziyaretçilerimizin; ad, soyadı, telefon, e-posta bilgileri her türlü ticari ilişki ve hizmetlerde kullanılmak üzere temin edilmekte ve ilgili işlem tamamlandıktan sonra, yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmaktadır.


2. Verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Edindiğimiz kişisel veriler, ilgili mevzuat kapsamında her türlü ticari ilişki ve hizmetlerde kullanılmak üzere Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve İş Kanunu gibi yasal düzenlemelerde yer alan ilgilinin adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.


3. Veri işleme usulleri nelerdir?

Veri işleme; yazılı formlar, Microsoft Office programları ve şirket içi yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.


4. Veri işleyene ve veri sorumlusuna başvuru yolları nelerdir?

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen e-posta adresine yönlendirebilirsiniz.

info@onag.com.tr

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, ek ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.


5. Veri işleme sürecine ilişkin haklarınız nelerdir?

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

Bu bağlamda, kişisel verilerinizin, Onag Yapı Mimarlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. nezdinde, mevcut yasal düzenlemeler ışığında özenle korunduğunu belirtiriz.